Vážení zájemci, zde naleznete přehled úplné nabídky činností a služeb naší organizace,
a to pro několik různých cílových skupin. Využíváme vlastní techniku a další pomůcky,
které jsou rovněž popsány níže.

Pro rychlejší navigaci využijte přímé odkazy výše .

 

Nabídka pro nejširší veřejnost

 

 

Základní služby pro rodiny a příslušníky všech generací
přímo na hvězdárně v kategorii základního vstupného

Pozorování za příznivého počasí Doplňkový/náhradní program – za nepřízně počasí
Během dne příležitostná ormitologická pozorování chráněných dravců a ptáků – sokola stěhovavého na ochozech komína teplárny ŠKO-ENERGO či rorýsů v sousedství hvězdárny Komentovaná prohlídka kopule a hlavního přístrojového vybavení hvězdárny. Pokud neprší, pozorování pozemských cílů či pokus o přečtení převrácených nasvícených nápisů či aktuálních cen pohonných hmot.
Pozorování Slunce a vybraných pozemských cílů (Loreta, Bezděz, Trosky, Humprecht, radnice MB) s odborným komentářem k aktuálně viditelným jevům a vlastnostem obrazu v dalekohledu (závisí na aktuálních rozptylových podmínkách a stavu atmosféry) Komentovaná prohlídka stálé expozice s interaktivními prvky (při hromadném příchodu na začátku otevírací doby, případně při odchodu z kopule)
Pozorování noční oblohy po západu Slunce a dostatečném setmění – s ohledem na aktuální pozorovací podmínky a stav atmosféry (viz celoroční otevírací doba hvězdárny a program pro aktuální měsíc) Zodpovídání jednoduchých dotazů návštěvníků v rámci popularizace přírodovědných a technických oborů (viz též článek s nejčastějšími dotazy)
Pro rodiny s malými dětmi doporučujeme pozorování noční oblohy se srpkem Měsíce (viz celoroční otevírací doba hvězdárny a program pro aktuální rok) Přednáška na předem zveřejněné téma

 

Doplňkové služby pro jednotlivce či organizované skupiny
na hvězdárně nebo mimo ni dle individuální domluvy i ceníku

Nezávislé na počasí Za příznivého počasí
Poradenství v oblasti astronomické techniky, podle možností, rizikovosti a domluvy případný servis Soukromé pozorování pro skupinu v předem domluveném termínu a místě – viz výjezdní akce
Na komerční sféře nezávislé konzultace v oblasti moderní techniky (např. termovize, 3D modelování a 3D tisk apod. – viz dostupné vybavení) Prohlídka/kontrola/revize vysokých, vzdálených či těžko dostupných objektů pomocí profesionálních dalekohledů jako výkonných teleobjektivů
Přednáška/beseda na předem domluvená témata pro skupinu (včetně i bez podpory počítačové projekce, demonstračních pokusů apod.) Konzultace a výpočet slunečních hodin na zadané libovolně orientované stěně/ploše (přehled variant, měření, výpočet ukazatele a rysek, ilustrační foto).

 

Nabídka populárních přednášek pro skupinu posluchačů,
(viz též témata besed pro školy s pokusy)

Zpracováváme.

 


Nabídka programu pro školy

 

Standardní 45minutový – 2,5hodinový program exkurzí pro školní třídy zahrnuje: 1) komentovanou prohlídku hvězdárny a její stálé expozice, 2) v případě přízně počasí pozorování dalekohledy a obvykle 3) přednášku, resp. interaktivní besedu s podporou počítačové projekce. Délku i obsah exkurze přizpůsobujeme individuálně potřebám skupiny a kantora, ale také aktuálním okolnostem a počasí. Každá část trvá standardně 30–45 minut, přestávky mezi nimi jsou nezbytné mj. k přesunu skupiny (kolem toalet). Prohlídka a beseda s PC projekcí jsou zcela nezávislé na počasí. Na závěr přednášky/besedy je dán prostor pro zvídavé otázky dětí, pro jejichž zodpovězení lze právě účelně využít vhodné a názorné počítačové emulátory. Výhodou PC simulací je především možnost cestování v prostoru i čase, pochopitelně s ohledem na domluvený obsah a téma výkladu; přitom většinu nevýhod a rizik takových programů, že by si dítě vytvořilo chybné představy, se snaží ohlídat lektor, který velmi dobře rozumí pokročilému nastavení softwaru a smysluplně jej využívá. Ke zpestření výkladu lze domluvit zařazení frontálního či interaktivního fyzikálního pokusu či pozorování, případně sérii pokusů.   Osvědčený způsob organizace sice obsahuje předem naplánovaný harmonogram, ale vše může být operativně pozměněno kdykoliv s ohledem na aktuální vývoj a předpověď počasí. Pokud to dovolí/vyžadují okolnosti, exkurze může být na základě okamžité domluvy s lektorem zkrácena či prodloužena (a lektor nebo kantor provede alespoň shrnutí). Pedagogický doprovod po celou dobu zodpovídá za chování žáků ve své skupině, měl by okamžitě řešit výchovné přestupky a může účelně vstupovat do výkladu i moderovat program společně s lektorem. Jedním z cílů je maximálně využít dostupnou techniku na MB hvězdárně.

Je-li exkurze větší skupiny domluvena s dostatečným předstihem a podaří-li se zajistit více lektorů (2–3), bude skupina rozdělena do přibližně stejných skupin (při rozdělení na chlapce a dívky lze dokonce přizpůsobit a zatraktivnit obsah výkladu). Rozdělení do podskupin je výhodné a příjemnější především při pozorování v kopuli a při prohlídce expozice.
Začne-li exkurze za soumraku (resp. za dostatečného světla) a pokud je příznivé počasí/rozptylové podmínky, první částí je zpravidla představení dalekohledů, pozorování pozemních cílů a demonstrace vlastností obrazu v dalekohledu, případně pozorování Slunce před západem v co možná největší výšce nad obzorem. Žáci ve skupině si tehdy snáze vyzkouší a nacvičí správný pohled do okuláru dalekohledu. Dobu soumraku lze rovněž využít k přednášce/besedě, k zařazení pokusů či k prohlídce stálé expozice. Po dostatečném setmění, dovolí-li počasí, bývá exkurze zakončena pozorováním nejdůležitějších těles Sluneční soustavy (Měsíc, planety – viz plán na aktuální rok) a učebnicových příkladů objektů hlubokého vesmíru (aktuálně viditelné barevné dvojhvězdy, hvězdokupy, případně mlhoviny, galaxie, jež jsou k pozorování náročnější). Budeme upřednostňovat rychlejší paralelní pozorování více dalekohledy. Než se všichni žáci u dalekohledu vystřídají, lektor pro všechny okomentuje základní orientaci na obloze.   Preferujeme homogenní (pod)skupiny – podobná věková skupina, případně zaměření a vždy se tomu snažíme přizpůsobit náročnost výkladu. Přitom uvítáme spolupráci a okamžitou zpětnou vazbu kantora. ZŠ Pastelka je bezbariérová, resp. můžeme využít přenosnou techniku, díky čemuž lze najít řešení pro různé případy a skupiny. V předstihu lze podrobně domluvit obsah výkladu či zařazení pokusů, zejména které nejsou běžně dostupné. Navíc lze dohodnout možnost odvolání exkurze z důvodu nepříznivé předpovědi počasí aspoň se 4hodinovým předstihem (resp. do poledne téhož dne). Níže najdete přehled tématických celků, které zařazujeme do výkladu jednak běžně, jednak volitelně. Zvlášť je uveden seznam nejžádanějších a nejoblíbenějších pokusů. Zaujme-li Vás jakákoliv pomůcka z našeho vybavení, lze ji po předchozí domluvě rovněž zařadit. Zatímco hlavní dalekohledy a počítačová projekce jsou na hvězdárně běžně dostupné, pomůcky k pokusům si zapůjčujeme nebo mohou právě sloužit jinde – pokusy je nezbytné objednat s předstihem!

 

Základní nabídka programu pro školy

Pozorování za příznivého počasí Nezávislé na počasí
Pozorování pozemských cílů dalekohledy (Loreta, Bezděz, Trosky, Humprecht) – demonstrace vlastností obrazu v dalekohledu
Ekologická pozorování sokola stěhovavého či rorýsů (za bílého dne, popř. za soumraku)
Beseda (přednáška s dotazy) oživená pokusy a počítačovou simulací na domluvené téma (zcela pokrývá standardní osnovy nebo jen doplňuje školní výklad dle domluvy)
Pozorování nebeských těles (Slunce během dne, Měsíce/Venuše za soumraku, noční oblohy za tmy dle aktuální viditelnosti objektů – viz plán na rok) Komentovaná prohlídka přístrojového vybavení kopule a stálé expozice s interaktivními prvky
Vypouštění vodních raket – jen za teplého slunného dne V případě předchozí domluvy (termo)snímek školní třídy (skupiny)
Výjezdní vzdělávací akce pro školy v regionu (viz výjezdní akce) Cvičení z branné výchovy – orientace v krajině, metody odhadu vzdáleností apod.
Produkce vzdělávacího programu podle individuální domluvy Konzultace k Astronomické olympiádě

 

 

Orientační přehled rezervovaných a volných termínů
pro návštěvy školních a jiných organizovaných skupin.


Poznámka: Interaktivní tabulka pod odkazem výše je volně editovatelná a slouží k efektivnímu nalezení a domluvě vhodného termínu pro skupinovou návštěvu, případně včetně upřesnění programu. Nemusí být zcela aktuální a nejedná se o závazný dokument!!! Usilujeme, aby tabulka obsahovala všechny potencionálně volné termíny.
Potvrzené rezervace

Poznámka: Tato tabulka obsahuje potvrzené termíny skupinových návštěv, program a případné další domluvené okolnosti. Mohou ji editovat pouze pracovníci hvězdárny a je veřejně přístupná. Tabulka neobsahuje všechny rezervace (např. kvůli požadavku zájemce).

 


 

Výjezdní akce

 

aneb

nemůže-li Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi...

Nehodí-li se Vám z jakéhokoliv důvodu osobní návštěva hvězdárny a domníváte-li se, že by efektivním a zajímavějším řešením bylo, aby pracovníci MB hvězdárny přijeli za Vámi i s přenosnými profesionálními dalekohledy a technikou, popište svou představu o náplni programu, rovněž charakterizujte publikum (rozptyl věku, příp. společné zájmy, ...), navrhněte termín a dostatečně upřesněte místo konání, případně technické zázemí (zejména přípojka k el. síti; v případě zájmu o přednášku velikost sálu, přípojka k síti, k Internetu, velikost projekční plochy, příp. projekčního plátna dostupného v místě konání, protože plátno se hůře převáží). V případě využití velkých dalekohledů a těžké techniky musí být místo konání dobře dostupné osobním autem.   Je vhodné předem ošetřit případ nepříznivého počasí (např. domluvit náhradní program), případně storno podmínky v určeném minimálním předstihu. Kalkulace ceny by měla být nad 1000,- Kč a bude vycházet z dojezdové vzdálenosti, resp. musí kompletně pokrýt pohonné hmoty, amortizaci techniky a čas pracovníků hvězdárny včetně přípravy akce i úklidu, zkrátka všechny související náklady. Pracovníci hvězdárny ani jejich (nezisková) organizace nemohou akci dotovat. Přiměřený malý zisk bude využit především na údržbu použité astronomické techniky, příp. na její doplnění. Zajímavé a výhodné může být uskutečnit pozorování v oblasti tmavé oblohy mimo městské světelné znečištění. Přípojka k el. síti je vhodná; naše přenosná elektrocentrála má jen omezenou kapacitu.

Připravujeme. 

 


Astronomický kroužek

 

 

Stránky připravujeme 

Základní informace:

Kroužek probíhá každý školní pátek počínaje 11. 9. 2015 zpravidla dvě hodiny před začátkem otevírací doby hvězdárny. Nové zájemce prosíme navštívit hvězdárnu v otevírací době a představit se, případně zaslat e-mail, a to v průběhu září. Rozdělení zájemců do skupin podle věku a případně podle předchozích znalostí a platební podmínky upřesníme začátkem října, tedy po zářijových (bezplatných) seznamovačkách.

 


Astronomická technika

 

Od září 2015 může MB hvězdárna využívat sestavu moderních výkonných dalekohledů, které se liší ve svých parametrech i v hlavním účelu jejich využití. Volbu přístroje k pozorování určitého objektu provádějí pracovníci hvězdárny vždy s ohledem na charakter a velikost vybraného objektu, ale i s ohledem na aktuální rozptylové a atmosférické podmínky (tzv. seeing). Projekt modernizace včetně jeho financování byl zahájen již v roce 2007, ale vlastní realizace proběhla až v letech 2012–2015, a to za finanční pomoci společnosti ŠKO-ENERGO (50 %), Stat. města Mladá Boleslav (30 %) a díky drobným darům (například od Pancake.CZ), které obdržela Mladoboleslavská astronomická společnost, o. s., včetně výtěžku veřejné sbírky.   Sestavu hlavních dalekohledů v kopuli může podle potřeby doplnit některý z přenosných dalekohledů, zejména speciální dalekohledy k pozorování Slunce (v červnové otevírací době nebo pro objednanou skupinu). Menší, avšak přesto výkonné přenosné dalekohledy jsou intenzivně využívány při četných výjezdních vzdělávacích akcích, případně pro odbornou či vědeckou činnost (kromě astronomických rovněž ornitologická pozorování a sčítání ptačí populace). Jak vybavení, tak i odborné aktivity MB hvězdárny se průběžně rozšiřují v závislosti na vývoji situace na trhu, rozvoji vědy a finančních možnostech organizace. Přehled vybavení a jeho využití je zpracován v tabulkách níže.
 

 

Hlavní přístrojové vybavení kopule
na robustní rovníkové montáži (p. Drbohlav, Rtyně v P.), pohon vlastní výroby
s komponentami fy Microcon, s.r.o. (Praha-Běchovice).

Typ
Výrobce
Světelnost Průměr objektivu
[mm]
Ohnisková vzdálenost
[mm]
V provozu Využití
Hlavní zrcadlo-čočkový Celestron Edge HD FASTAR Univerzální f/11 355 3910 Od IX/2015 Především slabší objekty hlubokého vesmíru, které nelze přesvědčivě pozorovat ostatními přístroji.
Hlavní čočkový achromatický Istar Optical Perseus AT Univ. f/9 204 1800 Od IX/2015 Jasné objekty a tělesa Sluneční soustavy (dvojhvězdy, planety, Měsíc).
Zrcadlový Cassegrainův d.
(prof. V. Gajdušek)
f/15 200 3000 ??? 1995–2009, od IX/2015 Původní dalekohled MB hvězdárny.
Planety, Měsíc; doplňková a srovnávací pozorování.
Čočkový achromatický Sky-Watcher Světelný f/5 120 600 Od IX/2015 Vybrané objekty zpravidla většího úhlového rozměru, přehlídky oblohy, doplňková a srovnávací pozorování (např. vzpřímení obrazu).

 

Přenosné dalekohledy k pozorování v kopuli nebo při výjezdních akcích (zapůjčené)

Typ
Výrobce
Světelnost Průměr objektivu
[mm]
Ohnisková vzdálenost
[mm]
V provozu Využití
Zrcadlo-čočkový Meade Schmidt-Newton Světelný f/4 254 1016 Od XII/2007 Od r. 2016 primárně hlavní d. pro výjezdní vzdělávací akce, pořízený díky fin. daru od společnosti ŠKO-ENERGO v roce 2007. V letech 2007–2015 hlavní dalekohled MB hvězdárny.
Čočkový achromatický Sky-Watcher Světelný f/5 150 750 Od 2012 Hledač komet, rozlehlé objekty; ornitologická pozorování.
Čočkový apochromatický Astro-Professional Světelný f/7 102 714 Od XII/2009 Pozorování noční oblohy / ve dne chromosféry Slunce (TS, FWHM 0,65 A, teplotně laděný, TZ 4x, f = 2856 mm). Astrofoto.
Čočkový semi-apochromatický Celestron Onyx Světelný f/6,25 80 500 Od 2011 Rozlehlé objekty; ve dne pozorování Slunce v kontinuu s Herschelovým hranolem. Astrofoto.
Čočkový achromatický Sky-Watcher Univ. f/10 90 900 Od 2014 Vzdělávání mládeže v rámci projektu MAT21. S montáží Sky-Watcher EQ-3-2.
Čočkový projekční Petzvalův objektiv Franke&Heideke Světelný f/4 100 400 Od 2009 Astrokroužek, připojení kamerky, experimentování.

Montáže:
 • 1x Sky-Watcher NEQ6
 • 1x Sky-Watcher EQ6
 • 1x Sky-Watcher HD-AZ (AZ-5) – dvojúchyt T
 • 1x Meade LXD-75
  (porucha pohonu – přestavěná na AZ)
 • 1x EQ-3-2 (zápůjčka MAT21)
 • 1x EQ-1 (stolní, opravená)
  Příslušenství:
 • Zenitová zrcátka, převracecí hranoly (WO, WO DuraBright, Celestron, BP, ...)
 • Filtry (ND, Astronomik UHC, Astronomik OIII, BP Contrast Booster, polarizační–Japonsko; Slunce viz výše)
 • Lišty s více úchyty a pointačními stolky
 • Karusely Omegon 5x2″ aj.

 


Ostatní vybavení a speciální didaktické pomůcky

Zpracováváme.

[CNW:Counter] CNW:Tracker